OBCHODNÉ PODMIENKY


Na stiahnutie:

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46120017.

ÚVODNÁ PREAMBULA

Vážení zákazníci,
veľmi si vážime Vašu dôveru v náš internetový obchod www.predaj-stvorkoliek.sk (ďalej len internetový obchod) a veríme, že tieto obchodné podmienky Vašu dôveru ešte viac upevnia.

Týmito obchodnými podmienkami sa bude riadiť každý internetový obchod uskutočňovaný prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky www.predaj-stvorkoliek.skprevádzkovanej našou spoločnosťou. Z uvedených dôvodov si, vážení zákazníci, pozorne preštudujte tieto obchodné podmienky ešte pred uskutočnením objednávky tovaru prostredníctvom našej vyššie uvedenej webovej stránky. Uskutočnením internetového obchodu budú tieto obchodné podmienky aj pre Vás záväzné. Tieto naše obchodné podmienky, ako vyplýva z ich obsahu, bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti našej spoločnosti ako predávajúceho a práva a povinnosti našich zákazníkov ako kupujúcich.

Veríme, že tieto obchodné podmienky prispejú k tomu, že budete s každým nákupom u našej spoločnosti a službami s tým súvisiacimi 100 % spokojní.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Obchodné podmienky spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46120017 (ďalej len spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. alebo predávajúci) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., "Občianskeho zákonníka" vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorených medzi spoločnosťou ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., ako predávajúcim, a inou fyzickou či právnickou osobou, ako kupujúcim (ďalej len "kupujúci"), diaľkovo prostredníctvom vyššie uvedeného internetového obchodu.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy vyplývajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.3. Odchýliť sa od týchto obchodných podmienok či od niektorých ich častí bude možné, len ak to bude výslovne a písomne dohodnuté v uzatváranej kúpnej zmluve v rámci uskutočňovaného internetového obchodu. Pokiaľ by uzatvorená kúpna zmluva v rámci internetového obchodu bola v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, potom tieto obchodné podmienky budú platiť v takom rozsahu, v akom nebudú v rozpore s uzatvorenou kúpnou zmluvou.

1.4. Spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o.ako predávajúci je oprávnený v primeranom rozsahu tieto obchodné podmienky meniť či dopĺňať, predovšetkým pokiaľ potreba zmien či doplnenie týchto obchodných podmienok budú vyvolané zmenou platných právnych predpisov. Zmenou týchto obchodných podmienok však nebudú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorených kúpnych zmlúv pred uskutočnením zmeny či doplnením týchto obchodných podmienok.

1.5. Informácie a údaje obsiahnuté na webových stránkach www.predaj-stvorkoliek.sk, hlavne dizajn, texty, vyobrazenie produktov a ďalšie súčasti tvoriace webové stránky www.predaj-stvorkoliek.sk sú duševným vlastníctvom spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. a sú chránené príslušnými platnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo. Bez vedomia a súhlasu spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. nie je prípustné do týchto webových stránok akokoľvek zasahovať a nie je možné ich použiť či využiť na iný účel než na uskutočnenie internetového obchodu popísaného v týchto obchodných podmienkach.

2. POUŽITÉ POJMY A TERMÍNY

2.1. Predávajúcim, ktorý je uvedený v týchto obchodných podmienkach, je obchodná spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Syslia 31, Bratislava 82105, Slovenská republika, IČO: 46120017, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., spisová značka 72715/B, dátum zápisu 30.04.2011, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.predaj-stvorkoliek.sk.

Adresa prevádzky: Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Adresa prevádzky: Mierová 62, 06601 Humenné, Slovenská republika
Telefón: +421 919 999 989
Adresa elektronickej pošty: milan.rabel@azet.sk
IČO: 46120017

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK0302000000003746755358

2.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito obchodnými podmienkami kupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu od spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., pričom vzhľadom na platnú právnu úpravu Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka sa rozlišuje, či ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, alebo či ide o kupujúceho, ktorý spotrebiteľom nie je.

2.3. V zmysle Občianskeho zákonníka je spotrebiteľom každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo mu poskytuje služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, prípadne s osobou, ktorá koná v mene alebo na účet takého podnikateľa. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.4. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zák. č. 372/1990 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2.5. Ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ alebo iný subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2.6. Internetový obchod je obchod uskutočnený prostredníctvom webovej aplikácie prevádzkovanej predávajúcim, spoločnosťou ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. na vyššie uvedenej internetovej adrese www.predaj-stvorkoliek.sk.

3. OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. oznamuje v súlade s ust. Občianskeho zákonníka:

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nebudú líšiť od základnej sadzby (v prípade internetového či telefonického pripojenia podľa podmienok stanovených operátorom kupujúceho). Spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

b) požaduje úhradu celej kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim (výnimkou je predaj na splátky)

c) ceny tovaru sú na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. uvádzané ako konečné, vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) i bez DPH a vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, okrem poplatkov za dopravu tovaru adresátovi. Náklady na dodanie tovaru sa môžu líšiť v závislosti na zvolenom spôsobe dodania tovaru, podľa poskytovateľa dopravy a spôsobu jej úhrady.

d) v prípade osobného odberu tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho nebudú účtované náklady na dodanie tovaru.

e) kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo od kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená prostredníctvom prostriedku (-ov) komunikácie na diaľku uvedených v tejto zmluve, odstúpiť za podmienok, v lehotách a spôsobom popísaným v čl. 7. týchto obchodných podmienok.

f) v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ponesie kupujúci (a to aj kupujúci, ktorý je spotrebiteľom) náklady spojené s vrátením tovaru, a ak pôjde o kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

g) V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme pre elektronické riešenie sporov vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Predávajúci upozorňuje na to, že všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní internetového obchodu má informatívny charakter a nie je ponukou v zmysle ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto prezentovaného tovaru.

4.2. Tovar, ktorý predávajúci ponúka v okamihu uskutočnenej objednávky zo strany kupujúceho, je uvedený na webových stránkach internetového obchodu predávajúceho www.predaj-stvorkoliek.sk.

4.3. Výber tovaru, o ktorý prejaví kupujúci záujem a ktorý hodlá u predávajúceho kúpiť, bude uskutočňovaný na základe riadnej objednávky kupujúceho. Objednávku bude možné učiniť prostredníctvom emailu alebo telefonicky, kontakt je uvedený na stránkach internetového obchodu www.predaj-stvorkoliek.sk. Objednávka musí obsahovať presný typ objednávaného tovaru, počet kusov a osobné údaje kupujúceho - Meno a Priezvisko, úplná adresa, vrátane PSČ, telefónne číslo. V prípade ak ide o podnikateľa je potrebné do objednávky uviesť IČO, DIČ a bankové spojenie. Kupujúci uvedie a aký spôsob dodania tovaru má záujem. Na základe toho mu bude vypočítaná cena za prepravu, podľa hmotnosti a veľkosti objednaného tovaru.

4.4. Predávajúci ihneď po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie jeho objednávky elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len elektronická adresa kupujúceho). Prílohou tohto potvrdenia bude i aktuálne znenie týchto obchodných podmienok.

4.5. Predávajúci bude vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.6. Kúpna zmluva pri nákupe uskutočnenom v rámci internetového obchodu uvedeného v týchto obchodných podmienkach je uzatvorená okamihom odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu spôsobom uvedeným vyššie. Od tohto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sa budú riadiť objednávkou urobenou v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

4.7. Kupujúci je uzrozumený s tým, že uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa náležite oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a že sú pre neho záväzné.

4.8. Webové stránky internetového obchodu obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane cien jednotlivých položiek. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých prípadných súvisiacich poplatkov, okrem poplatkov za dopravu tovaru adresátovi. Tieto ceny zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na stránkach internetového obchodu. Týmto ustanovením však nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých cenových podmienok, ktoré môžu byť pre kupujúceho výhodnejšie než ceny uvedené na webových stránkach.

4.09. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať objednávku kupujúceho a neuzatvoriť s ním kúpnu zmluvu, ak už skôr vážnym či podstatným spôsobom porušil kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky.

4.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, pričom akékoľvek náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy za účelom realizácie internetového obchodu uvedeného v týchto obchodných podmienkach (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory apod.) si hradí kupujúci sám. Tieto náklady by sa nemali líšiť od základných sadzieb uvedených v bode 4.1. týchto podmienok.

5. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Ak nie je výslovne uvedené či dohodnuté inak, rozumie sa kúpnou cenou cena tovaru platná v okamihu uskutočnenia objednávky vrátane nákladov spojených s dodaním objednaného tovaru. Kúpna cena vrátane príslušnej DPH, ktorej je predávajúci platcom, a vrátane nákladov spojených s dodaním objednaného tovaru bude uvedená na daňovom doklade (faktúre) vystavenom spoločnosťou ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o.. Táto kúpna cena vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru kupujúcemu musí byť vždy uhradená v plnom rozsahu pred odovzdaním tovaru kupujúcemu.

5.2. Cenu tovaru a náklady spojené s jeho dodaním môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika alebo Mierová 62, 06601 Humenné, Slovenská republika.

b) v hotovosti pri prevzatí dobierky (tovaru) na adrese, ktorú kupujúci zadal vo svojej objednávke,

c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho uvedený na daňovom doklade,

d) bezhotovostne platobnou kartou,

e) prostredníctvom úveru poskytnutého kupujúcemu treťou osobou.

5.3. V prípade platby v hotovosti a platby na dobierku je kúpna cena splatná ihneď pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, pričom v takom prípade je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru a uviesť variabilný symbol tejto platby.

5.4. Pri bezhotovostnej platbe je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.5. Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5.6. Okrem prípadu, kedy bude kupujúci preberať objednaný tovar osobne u predávajúceho na prevádzke Adresa prevádzky: Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika a Adresa prevádzky: Mierová 62, 06601 Humenné, Slovenská republika

pre internetové obchody uskutočňované podľa týchto obchodných podmienok nepoužije a kupujúci to akceptuje.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.8. Pri platbe tovaru bezhotovostným prevodom vystaví predávajúci po obdržaní objednávky kupujúcemu faktúru - daňový doklad v elektronickej podobe a zašle mu ju na príslušnú elektronickú adresu. Kupujúci je povinný uhradiť ju na účet v nej uvedený. Po tejto úhrade predávajúci kupujúcemu tovar dodá spolu s originálom faktúry a s potvrdením o uskutočnenej platbe. Pri platbe v hotovosti zašle predávajúci originál faktúry spolu s tovarom kupujúcemu.

5.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

6.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu v rámci internetového obchodu pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode (www.predaj-stvorkoliek.sk), má v súlade s § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb právo odstúpiť od zmluvy, a to i bez udania dôvodu, v lehote štrnásť 14 dní od:

a) dátumu uzatvorenia zmluvy
alebo
b) dátumu prevzatia tovaru
alebo
c) dátumu prevzatia poslednej časti dodávky tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bude niekoľko druhov tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného osobitne)
alebo
d) dátumu prevzatia poslednej časti dodávky tovaru v prípade, že predmet kúpnej zmluvy pozostáva z niekoľkých položiek alebo častí,

pričom na ostatných kupujúcich, ktorí nemajú postavenie spotrebiteľa, sa vyššie uvedené ustanovenie čl. 7.1. nevzťahuje!

6.2. Ak spotrebiteľ, ako kupujúci, využije svoje právo od uzatvorenej zmluvy jednostranne odstúpiť v súlade s čl. 7.1. týchto obchodných podmienok, tak doručením tohto odstúpenia predávajúcemu sa kúpna zmluva ruší, a to od jej samotného počiatku (ex tunc).

6.3. Spotrebiteľ je povinný odstúpenie od uzatvorenej zmluvy učiniť písomne a v lehote uvedenej v čl. 7.1., pričom kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stránke predávajúceho. Odstúpenie je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (pošty) na vyššie uvedenú adresu prevádzky predávajúceho Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty milan.rabel@azet.sk a predávajúci doručenie tohto odstúpenia kupujúcemu potvrdí.

6.4. Ak spotrebiteľ od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpi, je povinný bez zbytočného odkladu predávajúcemu, najneskôr však do 14 dní od tohto odstúpenia, vrátiť na svoje náklady a riziko tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Do okamihu prevzatia tovaru predávajúcim nesie spotrebiteľ nebezpečenstvo škody, ktorá môže vzniknúť na vrátenom tovare v dôsledku napr. jeho poškodenia, opotrebenia, zničenia, straty, odcudzenia, atď.

6.5. Spotrebiteľ je povinný vrátiť v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar úplný, čistý, nepoškodený, s kompletnou dokumentáciou, ktorú s tovarom prevzal, pokiaľ možno v originálnom obale, tj. v stave a v hodnote, v akej tovar od predávajúceho prevzal (v nezmenenom stave).

6.6. Ak bude vrátený tovar akokoľvek poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi, ako kupujúcemu, nárok na náhradu takto vzniknutej ujmy, resp. škody. Tento nárok na úhradu vzniknutej škody (ujmy) je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

6.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru v súlade s čl. 7.9. týchto obchodných podmienok, platby prijaté od kupujúceho znížené o prípadný zápočet ujmy či škody uvedenej v predchádzajúcom čl. 7.6. týchto obchodných podmienok a zníženej o čiastky predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim.

6.8. Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký spôsob platenia, aký použil spotrebiteľ na platenie objednaného tovaru, ak neurčí spotrebiteľ výslovne písomne inak, pričom spotrebiteľovi tým žiadne náklady nevzniknú.

6.9. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že pokiaľ bude s objednaným tovarom poskytovať predávajúci darčeky, tak je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s nasledujúcou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, darovacia zmluva sa ruší od jej samotného počiatku a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj všetky poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nevráti spotrebiteľ späť, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať ich hodnotu (v mieste a čase obvyklú) oproti zaplatenej kúpnej cene, ktorú je po odstúpení povinný vrátiť predávajúci spotrebiteľovi v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami. Tento článok sa použije aj na kupujúcich, ktorí nemajú postavenie spotrebiteľa.

6.10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

b) v prípade dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Tovar môže kupujúci prevziať osobne v prevádzkovej dobe na adrese prevádzky predávajúceho alebo mu bude zaslaný či doručený spôsobom uvedeným v objednávke kupujúceho obsiahnutej v objednávkovom formulári na miesto, resp. na adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke obsiahnutej v uvedenom objednávkovom formulári.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v jeho objednávke, tak je kupujúci povinný prevziať tento tovar na tomto mieste.

7.3. Ak bude z dôvodov na strane kupujúceho nutné objednaný tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v jeho objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním ním objednaného tovaru a náklady spojené s iným spôsobom jeho doručenia.

7.4. V prípade objednania tovaru, ktorý má predávajúci na sklade, v pracovných dňoch najneskôr do 15:00, prebieha expedícia tovaru obvykle do 3 pracovných dní.

7.5. Ak predávajúci tovar na svojom sklade nemá, dodáva ho obvykle do piatich 5 pracovných dní od obdržania tohto tovaru od svojich dodávateľov.

7.6. Pri prevzatí objednaného tovaru od prepravcu, zasielateľa či držiteľa poštovej licencie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu či obalov dodaného tovaru. V prípade poškodenia obalu či prejavu inej skutočnosti nasvedčujúcej, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar, je kupujúci oprávnený zásielku nepreberať a požiadať o spísanie zápisu o poškodení zásielky so subjektom, ktorý tovar na miesta jeho určenia dopravil či doručil. V takom prípade je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho a poskytnúť mu kópiu vyššie uvedeného zápisu, ktorý bude podkladom na riešenie prípadnej reklamácie či škody.

7.7. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje prevzatie objednaného tovaru a potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti, ktoré má mať. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu zásielky sa nebude brať zreteľ.

7.8. Pri výbere osobného odberu tovaru vo vyššie uvedenej prevádzke (predajni) predávajúceho je kupujúci povinný objednaný tovar vyzdvihnúť (prevziať) v otváracích hodinách predávajúceho do 5 pracovných dní odo dňa, kedy obdrží informáciu od predávajúceho o pripravení tovaru na vyzdvihnutie.

8. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA

8.1. Kupujúci je povinný si pred prvým použitím dodaného tovaru náležite preštudovať predovšetkým návod na obsluhu, návod na montáž, záručné podmienky a dôsledne sa nimi riadiť. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že nesprávnym použitím či používaním dodaného tovaru alebo jeho nesprávnou montážou dodaný tovar poškodí. V takom prípade nepôjde o vadu, za ktorú by mal predávajúci zodpovedať.

8.2. Dĺžka záručnej lehoty je uvedená pri každom ponúkanom tovare v jeho popise. Táto záručná lehota beží odo dňa prevzatia tovaru a ak bol tovar odoslaný podľa zmluvy, beží od času doručenia na miesto určenia. Ak k danému tovaru (výrobku) bude existovať záručný list, bude vystavený ku dňu jeho predaja a potvrdený bude odovzdaný či zaslaný kupujúcemu.

8.3. Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami Občianskeho zákonníka).

8.4. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti (miere či hmotnosti) a verzii. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.

8.5. Ak bude chýbať dohoda o akosti alebo o verzii tovaru, je predávajúci povinný dodať taký tovar, ktorý má vlastnosti, aké je možné u tohto tovaru obvykle očakávať alebo aké predávajúci alebo výrobca popísal vo svojej ponuke.

8.6. Pokiaľ má tovar zodpovedať akosťou alebo svojím vyhotovením dohodnutej vzorke alebo dohodnutej predlohe, potom je povinnosťou predávajúceho dodať tovar, ktorý tejto vzorke či predlohe zodpovedá.

8.7. Predávajúci zodpovedá za to, že ním ponúkaný tovar vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z právnych predpisov.

8.8. Kupujúci je povinný používať dodaný tovar len na účel, na aký je určený alebo na aký sa obvykle používa. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v dôsledku jeho nesprávneho použitia alebo po použití na iný než určený alebo obvyklý účel alebo jeho nesprávnou montážou a ďalej za vady spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnou starostlivosťou o dodaný tovar.

8.9. Pokiaľ sa v záručnej lehote na dodanom tovare vyskytne vada či vady, za ktoré bude predávajúci zodpovedať, je kupujúci povinný včas predávajúcemu túto vadu či vady písomne oznámiť a umožniť mu vykonať prehliadku tovaru za účelom posúdenia vytknutej vady či vád a poskytnúť mu k tomu všetku nevyhnutnú súčinnosť.

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane nákladov spojených s jeho dodaním.

9.2. Kupujúci ďalej nie je oprávnený pri využívaní vyššie uvedených webových stránok za účelom realizácie internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku tohto internetového obchodu.

9.3. Zhora uvedené webové stránky internetového obchodu môže využívať kupujúci len na účely, na aké sú určené, a nesmie ich akokoľvek zneužívať v neprospech či ku škode tretích osôb.

9.4. Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek chyby či nedostatky vzniknuté v dôsledku neoprávnených zásahov kupujúceho alebo tretích osôb do obsahu vyššie uvedených webových stránok alebo za ich neoprávnené užitie či použitie v rozpore s ich určením.

9.5. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že vo vzťahu ku kupujúcemu nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania uvedenými v ustanovení Občianskeho zákonníka.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

10.1. Ochrana osobných údajov a informácie o zákazníkoch budú uschovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom č. 18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení. Obchodná spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., IČO: 46120017,so sídlom Bratislava, Syslia 31, 821 05,zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Bratislave, oddiel B, vložka 72715, je v zmysle ust. čl. 4 odst. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len ako "GDPR") správcom osobných údajov. Obchodná spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. spracováva osobné údaje subjektov údajov v súlade s GDPR a so Zásadami spracovania osobných údajov, ktoré sú uverejnené na webovej stránke www.predaj-štvorkoliek.sk - Zásady spracovania osobných údajov obchodnou spoločnosťou ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. obsahujú okrem iného poučenie subjektu údajov o jeho právach. Subjekt údajov je pre získanie ďalších informácií o rozsahu a spôsobe spracovania jeho osobných údajov oprávnený obrátiť sa na obchodnú spoločnosť ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. e-mailom na milan.rabel@azet.sk. Uzatvorením tejto zmluvy/prijatím objednávky subjekt údajov potvrdzuje, že bol oboznámený so Zásadami spracovania osobných údajov obchodnej spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov týkajúcich sa mena a priezviska, adresy bydliska či miesta podnikania, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla, e-mailu, telefónneho čísla a ďalších údajov (ďalej spolu všetko len ako "osobné údaje") na účely realizácie internetových obchodov uvedených v týchto obchodných podmienkach a na účely vedenia jeho užívateľského účtu.

10.3. Kupujúci súhlasí tiež so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim na účel zasielania informácií a obchodných oznámení týkajúcich sa internetových obchodov uvedených v týchto obchodných podmienkach. Samotný súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho nebude prekážkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu uvedeného v týchto obchodných podmienkach.

10.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, pričom okrem týchto osôb a osôb dopravujúcich či prepravujúcich objednaný tovar nebude osobné údaje kupujúceho predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytovať tretím osobám s výnimkou inštitúcií či úradov, ktoré na to budú mať zo zákona nárok.

10.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú s tým, že kupujúci súhlasí s tým, aby boli tieto osobné údaje uschovávané a archivované. Osobné údaje budú spracovávané a uschovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.6. Kupujúci poskytnutím svojich osobných údajov súčasne potvrdzuje, že jeho osobné údaje sú presné, úplné a pravdivé a že ich predávajúcemu poskytuje dobrovoľne.

10.7. Kupujúci má právo písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Písomné odvolanie tohto súhlasu musí zaslať predávajúcemu na vyššie uvedenú adresu jeho prevádzky Syslia 31, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.

10.8. Keď bude mať kupujúci dojem, že predávajúci alebo spracovateľ uvedený v čl. 11.5. uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušným právnym predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov, môže požiadať písomne predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ okamžite odstránili závadný stav, ak bude zistený a dokázaný. Ak by predávajúci alebo spracovateľ žiadosti kupujúceho nevyhovel, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je predávajúci povinný mu túto informáciu dodať, pričom predávajúci má právo za poskytnutie tejto informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.10. Jednotlivé kúpne zmluvy sú po svojom uzatvorení spoločnosťou ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o. archivované v elektronickej podobe a sú prístupné len spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o.

11. DORUČOVANIE

11.1. Všetka korešpondencia súvisiaca s uzatvorenou kúpnou zmluvou musí byť doručená písomne prostredníctvom elektronickej pošty, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu bude doručovaná predovšetkým na adresu elektronickej pošty uvedenej v objednávke, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak.

11.2. Správa bude považovaná za doručenú:

a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prijatej pošty, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

b) v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky jej adresátom,

c) v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky zo strany jej adresáta,

d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, keď adresát zásielku neprevezme z dôvodu, že nebol napr. zastihnutý apod., bude považovaný za deň doručenia 10. kalendárny deň od uloženia zásielky na pošte a vyzvania adresáta na prevzatie tejto uloženej zásielky, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

12. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia. Ak neprevezme kupujúci dodaný tovar, aj keď tak mohol učiniť, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom, kedy mu predávajúci umožní s týmto tovarom disponovať.

13.2. V prípade odosielania tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním objednaného tovaru prvému dopravcovi na prepravu. Kupujúcemu bude umožnené uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči použitému dopravcovi. Pri odoslaní musí byť tovar viditeľne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho a ak tovar takto označený nebude, nastanú účinky odovzdania, ak oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, že mu tovar odoslal a o aký tovar ide (určenie tovaru).

13.3. Škoda na tovare vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ledaže by predávajúci škodu spôsobil porušením svojich povinností.

13.4. Kupujúci berie na vedomie, že pri tovare, ktorý vyžaduje odbornú montáž či odborné uvedenie do prevádzky, môže takú montáž či uvedenie do prevádzky vykonať len predávajúci, príp. jeho autorizované servisy. Akákoľvek vada či škoda vzniknutá na dodanom tovare jeho neodbornou montážou alebo jeho neodborným uvedením do prevádzky nebude považovaná za vadu či škodu, za ktorú by mal predávajúci zodpovedať.

13.5. Ak by bola kúpna zmluva uzatváraná v rámci internetového obchodu s kupujúcim zo zahraničia, tj. s pobytom alebo sídlom mimo územia SR, potom sa bude taký právny vzťah riadiť platným slovenským právom. V tomto prípade bude vecne a miestne príslušným súdom súd v SR, ktorého miestna príslušnosť sa bude riadiť sídlom predávajúceho. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

13.6. Ak bude alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, potom namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia nastúpi ustanovenie, zmysel ktorého sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok však nebude dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či týchto obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

13.7. Sťažnosti a pripomienky kupujúceho, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzatvoreného s predávajúcim, môže kupujúci uplatniť osobne v prevádzke:
Telefón: +421 919 999 989, E-mail: milan.rabel@azet.sk

Adresa prevádzky: Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Adresa prevádzky: Mierová 62, 06601 Humenné, Slovenská republika

Informáciu o vybavení sťažnosti či pripomienky kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Pokiaľ bude sťažnosť svojím obsahom reklamáciou (vytknutím vád), bude táto sťažnosť vybavená ako reklamácia.

13.8. Kupujúci je uzrozumený s tým, že prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý predávajúci odporúča používať. Kontaktné údaje predávajúceho sú nasledujúce:

Doručovacia adresa: ŠTVORKOLKY SLOVENSKO, s.r.o., Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: milan.rabel@azet.sk
Telefón: +421 919 999 989

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2018.