REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok  

Reklamačný poriadok spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46120017.


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., IČO: 46120017, so sídlom Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej na Okresnom súde v Bratislave, vložka č. 72715/B, prevádzkujúcej internetový portál www.predaj-stvorkoliek.sk (ďalej len "predávajúci"),upravuje postup kupujúceho a predávajúceho v prípade, že napriek všetkému úsiliu predávajúceho o dodanie tovaru najvyššej možnej kvality vznikne na strane kupujúceho oprávnený dôvod na uplatnenie práva za vady predávaného tovaru.


Reklamačný poriadok spoločnosti ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o sa riadi:

Občianskym zákonníkom. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak je kupujúcim spotrebiteľ:

"Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná."

Občianskym zákonníkom, ak je kupujúcim podnikateľ:

"Kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne s cieľom dosiahnutia zisku, je považovaný so zreteľom na túto činnosť za podnikateľa.

Pre vyvrátenie pochybností a predchádzaniu možných rozporov sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie podnikateľom každý, kto sa voči predávajúcemu identifikuje pod IČO a pod týmto IČO koná právne úkony.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a jeho postupom. Kupujúci, či spotrebiteľ, alebo podnikateľ, je povinný sa s reklamačným poriadkom oboznámiť ešte pred uskutočnením objednávky.

II. Prevencia poškodenia

Pred prvým použitím veci dôrazne odporúčame preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a montáž, a v nich uvedenými informáciami sa dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že nesprávnym užívaním alebo montážou vec poškodí, a takto vzniknutú chybu nebude môcť v rámci práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu uplatniť. Počas celej doby užívania zakúpenej veci je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania veci, ako napr. jej používania na účel, na aký je určená apod. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu veci a jej funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba môže podstatne skrátiť dobu funkčnosti a životnosti výrobku.


III. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec nemá pri prevzatí vadu. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci vec prevzal:

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi uskutočňovanej,

b) sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
c) vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci, v záručnom liste, na predajnom doklade - faktúre alebo v reklame v súlade s právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť (záručná lehota), zodpovedá predávajúci za to, že vec bude mať po túto dobu vlastnosti stanovené bodmi III. a) - e).

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. Ak vec nemá vyššie stanovené vlastnosti, môže kupujúci požadovať i dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať kvôli opakovanému výskytu vady po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by uskutočnenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo veľké problémy.

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita veci.

Zodpovednosť za akosť pri prevzatí sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania veci
 • vady vzniknuté v dôsledku nedostatočnej alebo nevhodnej údržby
 • vady vzniknuté v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • vady vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, neautorizovanou úpravou veci alebo iným nesprávnym zásahom
 • vady vzniknuté nevhodnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a montážou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou,
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, nárazom apod.
 • vec bola používaná na iný než výrobcom stanovený účel
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú zamýšľanému účelu použitia
 • vady vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou

Dvojročná lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia beží od prevzatia veci pri prvej kúpe a výmena veci za novú nemá na jej beh vplyv.
To platí aj pri oprave niektorého dielu výmenou.

IV. Zodpovednosť za vady, ktoré sú podstatným a nepodstatným 

porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, pri ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí, sa posudzuje podľa toho, či ide o podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy.

V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci podľa svojej voľby nárok na:

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
 • odstránenie vady opravou veci
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • odstúpenie od zmluvy

V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci podľa svojej voľby nárok na:

 • odstránenie vady
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

Primeranou zľavou z kúpnej ceny sa pre tento Reklamačný poriadok rozumie zľava, ktorá percentuálne zodpovedá zníženiu úžitkovej hodnoty výrobku v dôsledku vady s prihliadnutím k charakteru a druhu tovaru, dobe používania a opotrebenia reklamovaného tovaru.

V. Postup a miesto uplatnenia reklamácie

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:


a) písomne alebo osobne na adrese: ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., IČO: 46120017, so sídlom Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika

b) elektronicky na adrese: milan.rabel@azet.sk
2. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o., IČO: 46120017, so sídlom Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika


3. Ak uplatní kupujúci riadnym spôsobom právo za vady predaného tovaru, rozhodne predávajúci o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady.4. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je, okrem iného, dodaný reklamovaný tovar kompletný, teda napr. vrátane kompletného príslušenstva. Pri nedodaní príslušenstva na základe tejto požiadavky môže byť reklamácia zamietnutá. Na reklamačné konanie môže byť ďalej prijatá len taká vec, ktorá bude čistá, zbavená nečistôt a hygienicky nezávadná, aby posudzovaniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny.5. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú na lehote dlhšej. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú..

6. Nákup tovaru, ktorý je reklamovaný, preukazuje kupujúci nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie, len ak kupujúci iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v internetovom obchode www.predaj-stvorkoliek.sk.7. Ak uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie, ako aj uskutočnenie opravy a lehotu jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.8. V prípade oprávnených reklamácií bude predávajúci postupovať prednostne týmto spôsobom:

 • v prípade odstrániteľných vád odstráni predávajúci závadu prednostne opravou reklamovanej veci, prípadne jej súčasti.
 • v prípade opakovaného výskytu vád alebo väčšieho množstva vád, ktoré bránia v riadnom užívaní veci, pristúpi predávajúci prednostne k výmene za novú vec (resp. jej súčasť) toho istého typu. Ak kupujúci nesúhlasí s týmto postupom, môže žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

9. Kupujúci sa môže informovať o stave reklamácie

 • telefonicky na čísle uvedenom v bode IX. tohto reklamačného poriadku
 • e-mailom na e-mailovej adrese: milan.rabel@azet.sk 

6. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

6.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu v rámci internetového obchodu pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode (www.predaj-stvorkoliek.sk), má v súlade s § 7 ods. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb právo odstúpiť od zmluvy, a to i bez udania dôvodu, v lehote štrnásť 14 dní od:

a) dátumu uzatvorenia zmluvy
alebo
b) dátumu prevzatia tovaru
alebo
c) dátumu prevzatia poslednej časti dodávky tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bude niekoľko druhov tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného osobitne)
alebo
d) dátumu prevzatia poslednej časti dodávky tovaru v prípade, že predmet kúpnej zmluvy pozostáva z niekoľkých položiek alebo častí,

pričom na ostatných kupujúcich, ktorí nemajú postavenie spotrebiteľa, sa vyššie uvedené ustanovenie čl. 7.1. nevzťahuje!

6.2. Ak spotrebiteľ, ako kupujúci, využije svoje právo od uzatvorenej zmluvy jednostranne odstúpiť v súlade s čl. 7.1. týchto obchodných podmienok, tak doručením tohto odstúpenia predávajúcemu sa kúpna zmluva ruší, a to od jej samotného počiatku (ex tunc).

6.3. Spotrebiteľ je povinný odstúpenie od uzatvorenej zmluvy učiniť písomne a v lehote uvedenej v čl. 7.1., pričom kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stránke predávajúceho. Odstúpenie je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (pošty) na vyššie uvedenú adresu prevádzky predávajúceho Syslia 31, 82105 Bratislava, Slovenská republika alebo elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty milan.rabel@azet.sk a predávajúci doručenie tohto odstúpenia kupujúcemu potvrdí.

6.4. Ak spotrebiteľ od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpi, je povinný bez zbytočného odkladu predávajúcemu, najneskôr však do 14 dní od tohto odstúpenia, vrátiť na svoje náklady a riziko tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Do okamihu prevzatia tovaru predávajúcim nesie spotrebiteľ nebezpečenstvo škody, ktorá môže vzniknúť na vrátenom tovare v dôsledku napr. jeho poškodenia, opotrebenia, zničenia, straty, odcudzenia, atď.

6.5. Spotrebiteľ je povinný vrátiť v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar úplný, čistý, nepoškodený, s kompletnou dokumentáciou, ktorú s tovarom prevzal, pokiaľ možno v originálnom obale, tj. v stave a v hodnote, v akej tovar od predávajúceho prevzal (v nezmenenom stave).

6.6. Ak bude vrátený tovar akokoľvek poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči spotrebiteľovi, ako kupujúcemu, nárok na náhradu takto vzniknutej ujmy, resp. škody. Tento nárok na úhradu vzniknutej škody (ujmy) je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

6.7. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru v súlade s čl. 7.9. týchto obchodných podmienok, platby prijaté od kupujúceho znížené o prípadný zápočet ujmy či škody uvedenej v predchádzajúcom čl. 7.6. týchto obchodných podmienok a zníženej o čiastky predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim.

6.8. Na vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký spôsob platenia, aký použil spotrebiteľ na platenie objednaného tovaru, ak neurčí spotrebiteľ výslovne písomne inak, pričom spotrebiteľovi tým žiadne náklady nevzniknú.

6.9. Spotrebiteľ je uzrozumený s tým, že pokiaľ bude s objednaným tovarom poskytovať predávajúci darčeky, tak je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s nasledujúcou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, darovacia zmluva sa ruší od jej samotného počiatku a spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj všetky poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto darčeky nevráti spotrebiteľ späť, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať ich hodnotu (v mieste a čase obvyklú) oproti zaplatenej kúpnej cene, ktorú je po odstúpení povinný vrátiť predávajúci spotrebiteľovi v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami. Tento článok sa použije aj na kupujúcich, ktorí nemajú postavenie spotrebiteľa.

6.10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

b) v prípade dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov nie je možné ho vrátiť.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Tovar môže kupujúci prevziať osobne v prevádzkovej dobe na adrese prevádzky predávajúceho alebo mu bude zaslaný či doručený spôsobom uvedeným v objednávke kupujúceho obsiahnutej v objednávkovom formulári na miesto, resp. na adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke obsiahnutej v uvedenom objednávkovom formulári.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v jeho objednávke, tak je kupujúci povinný prevziať tento tovar na tomto mieste.

7.3. Ak bude z dôvodov na strane kupujúceho nutné objednaný tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v jeho objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním ním objednaného tovaru a náklady spojené s iným spôsobom jeho doručenia.

7.4. V prípade objednania tovaru, ktorý má predávajúci na sklade, v pracovných dňoch najneskôr do 15:00, prebieha expedícia tovaru obvykle do 3 pracovných dní.

7.5. Ak predávajúci tovar na svojom sklade nemá, dodáva ho obvykle do piatich 5 pracovných dní od obdržania tohto tovaru od svojich dodávateľov.

7.6. Pri prevzatí objednaného tovaru od prepravcu, zasielateľa či držiteľa poštovej licencie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať neporušenosť obalu či obalov dodaného tovaru. V prípade poškodenia obalu či prejavu inej skutočnosti nasvedčujúcej, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar, je kupujúci oprávnený zásielku nepreberať a požiadať o spísanie zápisu o poškodení zásielky so subjektom, ktorý tovar na miesta jeho určenia dopravil či doručil. V takom prípade je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho a poskytnúť mu kópiu vyššie uvedeného zápisu, ktorý bude podkladom na riešenie prípadnej reklamácie či škody.

7.7. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje prevzatie objednaného tovaru a potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti, ktoré má mať. Na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu zásielky sa nebude brať zreteľ.

7.8. Pri výbere osobného odberu tovaru vo vyššie uvedenej prevádzke (predajni) predávajúceho je kupujúci povinný objednaný tovar vyzdvihnúť (prevziať) v otváracích hodinách predávajúceho do 5 pracovných dní odo dňa, kedy obdrží informáciu od predávajúceho o pripravení tovaru na vyzdvihnutie.

VI. Lehoty

Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prvého prevzatia veci kupujúcim. Táto lehota začína bežať dňom prevzatia veci kupujúcim.

Právo z vadného plnenia musí byť uplatnené v tejto lehote.

Odporúčame uplatniť právo z vadného plnenia bez zbytočného odkladu, ihneď po výskyte vady, pretože prípadné zdržanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru, a mohlo by byť dôvodom na zamietnutie reklamácie. Ak k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru a je na ňom uvedená záručná lehota. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad - faktúra.
Lehota od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do termínu, kedy bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do dĺžky záručnej lehoty nezapočítava.

VII. Výpredaj, zľavy, akčné ceny

Veci, ktoré majú vady (vadné nové veci alebo veci použité), ktoré nebránia tomu, aby mohla byť vec používaná na určený účel, môžu byť predávané len za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo použitých výrobkov, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena, predávajúci nezodpovedá, zodpovedá však za prípadné ďalšie vady. Ak sa vyskytne u veci predávanej za nižšiu cenu vada, ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu na daný účel, môže kupujúci uplatniť nároky z práva za vady v súlade s kapitolou III. Akosť pri prevzatí.


U vecí použitých je možné uplatniť práva z vady do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim, predávajúci môže skrátiť tuto lehotu na 12 mesiacov, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim takto dohodne. Predávajúci je potom povinný túto lehotu uviesť v doklade o kúpe veci.Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja a ak ide o predaj nového bezchybného tovaru, zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.

VIII. Náhrada nákladov

V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou (napríklad dopravné, balné, poštovné apod.).

IX. Kontakt na riešenie reklamácií

Milan Rábel
Tel.: +421 919 999 989
Mobil: +421 919 999 989
E-mail: milan.rabel@azet.sk

Tento reklamačný poriadok je platný od 21.10.2016

ŠTVORKOLKY SLOVENSKO s.r.o.